Skip to content

เกี่ยวกับเรา

ราคือผู้นำในการให้บริการ Web Service, E-Marketing Service และ System Customization and Integration Service ที่มุ่งตอบสนอง ทุกความต้องการของ SMEs ทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจและเพื่อต่อยอดทางด้านผลกำไรสูงสุดของทุกองค์กรที่ต่างได้มอบความไว้วางใจในบริการจากเรา โดยทาง บริษัทฯเน้นให้คำแนะนำในการเลือกใช้ Service และ Solution ที่เหมาะสมตามงบประมาณและธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

 


บริษัท ไชโย izach  โฮสติ้ง จำกัด

3882/33-34 ชั้น 2-3 โซนเอ ซอยลาดพร้าว 18/8
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 356

Tel : 085-965-9878, 085-874-6996 ต่อ 998